Cobra Film Archiv

     
 

Happy Birthday Türke
Movie 1991

more info on this film...

Happy Birthday Türke
 
     
 

     
 
Keiner liebt mich!

Keiner liebt mich
Movie 1994

...more info on this film

 
     
 

     
 

Echte Kerle
Movie 1996

more info on this film...

Echte Kerle
 
     
 

     
 
Frauen lügen nicht

Frauen lügen nicht
Movie 2000

...more info on this film

 
     
 

     
 

Manila
Movie 2000

more info on this film...

Manila
 
     
 

     
 
Ballermann 6

Ballermann 6
Movie 2000

...more info on this film